شرایط سخت کرونا تهران؛ روزانه ۲۰۰۰ نفر بستری می‌شوند