واکنش وزارت خارجه ایران به درگیری در منطقه مرزی با افغانستان

واکنش وزارت خارجه ایران به درگیری در منطقه مرزی با افغانستان