دفاع تمام‌قد مرغ از تخم‌هایش در برابر مار گرسنه / فیلم