۱۴ کشور آفریقایی برای اخراج رژیم صهیونیستی ازاتحادیه آفریقا توافق کردند