نجات گربه وحشی گرفتار شده در تله توسط زن مهربان / فیلم