انجام قرنطینه هوشمند در کشور از زبان وزیر بهداشت / فیلم