امکان ویژه برج آزادی برای افرادی که در این مجموعه واکسن کرونا بزنند