باید به پرسپولیس فرصت بدهند خودش را جمع کند / گزینش‌ها برای برخی پست‌ها مناسب نبود