خودکشی دردناک یک معتاد در کیانشهر / مرد جوان خودش را دار زد