پشت پرده خودکشی سرباز اردبیلی چه بود؟

پشت پرده خودکشی سرباز اردبیلی چه بود؟