طراحی خانه‌ای عجیب که همه وسایل آن، تغییر کاربری می‌دهند! / فیلم