آمار کرونا ۱۰ آذر ۱۴۰۰؛ ۸۲ فوتی و ۴۳۱۲ ابتلا / حال ۳۳۲۸ نفر خیم است

آمار کرونا ۱۰ آذر ۱۴۰۰؛ ۸۲ فوتی و ۴۳۱۲ ابتلا / حال ۳۳۲۸ نفر خیم است