جزییات و علت خودکشی معلم ریاضی در استان فارس از زبان برادرش