پیشنهاد جدید به بیماران کرونایی: بیمارستان در خانه شبی ۵ میلیون تومان!