چهره خشکسالی در ایران ترسناک شد / کاهش مساحت آبی ۴۰ دریاچه‌ تا ۷۰ درصد