فرزند کشی فجیع در تهران با قیچی/ مرد میانسال ۴ روز با جسد پسرش زندگی کرد

فرزند کشی فجیع در تهران با قیچی/ مرد میانسال ۴ روز با جسد پسرش زندگی کرد