ریل ۵۴E۱ ذوب آهن اصفهان، متروی تهران را از واردات ریل بی نیاز کرد