جهانگیری: اجر کار روحانی در تاریخ ماندگار خواهد شد / فیلم