نحوه دریافت کارت رایگان دیجیتال واکسن کرونا برای مسافران خارج از کشور