اگر انتخابات در کشور ما رقابتی بود، بسیاری از نمایندگان امروز در مجلس کرسی نداشتند

اگر انتخابات در کشور ما رقابتی بود، بسیاری از نمایندگان امروز در مجلس کرسی نداشتند