لحظه دستگیری سارقان موبایل قاپ در خیابان شریعتی تهران + ۸ شلیک هوایی و ۵ شلیک مستقیم / فیلم

لحظه دستگیری سارقان موبایل قاپ در خیابان شریعتی تهران + ۸ شلیک هوایی و ۵ شلیک مستقیم / فیلم