افرادی که اطلاعات واکسیناسیون آنها در سامانه ثبت نشده، بخوانند