ماجرای فیلم منتشر شده درباره نبود تخت خالی در بیمارستان محلاتی تبریز چه بود؟