مجموع واکسن های تزریق در کشور تا ۱ مهر ۱۴۰۰ / تزریق بیش از  یک میلیون دُز در یک روز