شیوه عجیب و خطرناک جابجایی مسافران نجف از ایران / فیلم