آخرین قیمت گوشت قرمز در بازار/ جگر گوسفندی ۱۶۵ هزار تومان