کارهای بچه گانه اعضای طالبان باز هم جنجالی شد / فیلم