ماجرای خیزش طوفان نمکی دریاچه ارومیه به سمت تبریز چه بود؟

ماجرای خیزش طوفان نمکی دریاچه ارومیه به سمت تبریز چه بود؟