دیدار وزیر ورزش با خانواده شهید مهدی رضایی مجد / تصاویر