انتقاد از ورود سیمان به بورس کالا / خبری از کاهش قیمت سیمان نیست!