افزایش مدت زمان آموزشی سربازان از اول مهر صحت دارد؟