خبر خوب کرونایی در ایران / تخت های بیمارستان خالی از بیماران کرونایی / فیلم