معادن بزرگ کشور در اختیار نورچشمی‌ها است / هیچ یک از این شرکت‌ها و افراد تولیدی نیستند