واکسن برکت نسبت به سینوفارم و آسترازنکا دارای اثربخشی بیشتری است / فیلم