فروشگاه مهان ، عمده فروشی و خرده …سمساری سیار در تهراننگهداری سالمندفروش کارتخوان سیار و ثابت فوری …

واعظی دورنمای مذاکرات وین را امیدوارکننده توصیف کرد