مبلغ یارانه از آذر ۱۴۰۰ برای هر شخص به ۳۰۰ هزار تومان می رسد