آمار مرگ ایرانیان با پوکی استخوان اعلام شد / برای پیشگیری از پوکی استخوان چه کنیم؟