انتقاد هواداران پرسپولیس از نحوه گزارش پیمان یوسفی