موج ششم کرونا حتما در راه است / در برخی نقاط کشور ۱۰۰ درصد افزایش بستری داشته‌ایم