ترفندهای جدید برای فروش خودرو؛ فروش اقساطی بدون ضامن!