وزیر بهداشت: فقط بیمارستان‎‌های تهران را نبینید، اوضاع بسیار خراب است