پهلوگیری ناوگروه هفتاد و هفتم نیروی دریایی ارتش در «بندر سلاله»