ابراز نگرانی آمریکا نسبت به تحولات تونس / با سران این کشور در تماس هستیم