مردم برای زدن واکسن مراجعه نکرده‌اند؛ در برخی استان‌ها این آمار به ۶۰ درصد می‌رسد