همراه اول موفق به دریافت بالاترین نشان مسؤولیت اجتماعی شد