جزییات اختلاس در یک شرکت معدنی در کرمان / مدیرعامل فراری دستگیر شد