اظهارات مددی پس از استعفا از مدیرعاملی استقلال / فیلم