رنگ‌بندی کرونایی شهرستانهای کشور تا ۱۲ آذر ۱۴۰۰ / ۲ شهرستان در وضعیت قرمز + اسامی

رنگ‌بندی کرونایی شهرستانهای کشور تا ۱۲ آذر ۱۴۰۰ / ۲ شهرستان در وضعیت قرمز + اسامی