تصاویری تلخ از افتادن اتوبوس بر روی راننده پس از آزاد شدن ناگهانی جک/ فیلم