فیلمی از لحظه انفجار مهیب تانکر حمل سوخت در الیگودرز